Otázka:

Niesom sa píše spolu alebo osobitne?

Heslá:

niesom, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú

Odpoveď:

Tvary záporu slovesa byť v prítomnom čase sa vo všetkých osobách jednotného i množného čísla píšu osobitne – nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú (uvádzajú sa aj pri hesle byť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).
Otázka z 02. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu niesom