Otázka:

Aký je správny preklad anglického slova "detoxification" do slovenčiny? Je to "detoxikácia", alebo "detoxifikácia"? Sú tieto výrazy identické? Ak nie, aký je medzi nimi v slovenčine významový rozdiel?

Heslá:

detoxikácia

Odpoveď:

Vo všetkých lexikografických príručkách, ktoré máme k dispozícii, je spracované len slovo detoxikácia. V Slovníku súčasného slovenského jazyka a – g (2006) sa uvádzajú tri významy tohto slova: 1. odb. odstraňovanie, odstránenie škodlivých účinkov toxických látok alebo znižovanie, zníženie ich jedovatosti, 2. lek. proces, ktorým sa telo zbavuje toxických látok alebo ich zneškodňuje, 3. lek., psych. odstraňovanie, odstránenie drogovej závislosti.

Výraz detoxifikácia sa v slovenčine začal používať (máme o ňom doklady zo Slovenského národného korpusu) zrejme pod vplyvom angličtiny, kde výrazy detoxicationdetoxification  fungujú spravidla ako synonymá (uvádzajú sa tak vo viacerých anglických výkladových slovníkoch dostupných na internete), len v jednom slovníku sme našli odlišný výklad (pozri http://www.answers.com/topic/detoxication).

Aj v slovenčine sa výrazy detoxikáciadetoxifikácia začali používať viac-menej synonymne, pričom o detoxifikácii sa najčastejšie hovorí v súvislosti s drogovými závislosťami. Aj tento význam však plne pokrýva slovo detoxikácia, o čom svedčí uvedený citát z najnovšej lexikografickej príručky slovenského jazyka. Domnievame, že nie je dôvod na preberanie ďalšej podoby cudzieho slova a odporúčame Vám používať slovo detoxikácia.


Otázka z 16. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu detoxikácia