Otázka:

Ako sa skloňuje slovo elektromer? Ide mi najmä o lokál - je správne na elektromeri alebo na elektromere?

Heslá:

slová na -mer

Odpoveď:

Slová zakončené na -mer (od slovesa merať), napr. teplomer, výškomer, tlakomer, vlhkomer, skloňujeme podľa vzoru dub, čiže v lokáli jednotného čísla majú príponu -e: (na) teplomere, výškomere, tlakomere, vlhkomere, tak aj na elektromere. Všetky relevantné prípony (genitív, lokál jednotného čísla a nominatív množného čísla) sa pri slovách na -mer uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003).

Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 13. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slová na -mer