Otázka:

Ako je správne: "ktorýkoľvek dvaja z týchto splnomocnencov" alebo "ktoríkoľvek dvaja z týchto splnomocnencov".

Heslá:

ktorýkoľvek

Odpoveď:

Opytovacie zámeno ktorý sa skloňuje ako prídavné meno podľa adjektívneho vzoru pekný. V nominatíve jednotného čísla má toto zámeno pádovú podobu ktorý (napr. Ktorý chlapec?), v nominatíve množného čísla má podobu ktorí (Ktorí chlapci?). Neurčité zámeno ktorýkoľvek je tvorené opytovacím zámenom ktorý a príponami -koľvek. Pri tvorení nepriamych pádov skloňujeme časť ktorý (podľa vzoru pekný)a prípona -koľvek sa nemení: ktorýkoľvek chlapec, bez ktoréhokoľvek chlapca, ktorémukoľvek chlapcovi, vidím ktoréhokoľvek chlapca, o ktoromkoľvek chlapcovi, s ktorýmkoľvek chlapcom,v množnom čísle ktoríkoľvek chlapci, ktorýchkoľvek chlapcov, ktorýmkoľvek chlapcom, ktorýchkoľvek chlapcov, o ktorýchkoľvek chlapcoch, s ktorýmikoľvek chlapcami.

            V spojení ktoríkoľvek dvaja z týchto splnomocnencov alebo ktoríkoľvek dvaja splnomocnenci ide o tvar množného čísla (zámeno sa vzťahuje na dve osoby) a zámeno  ktoríkoľvek treba písať s mäkkým í.


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ktorýkoľvek