Otázka:

Čo je správne: výročie príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda alebo výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda ?

Heslá:

vierozvest

Odpoveď:

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, osoba (mužského rodu), ktorá šíri vieru, sa nazýva po slovensky vierozvest vierozvestca. Oba výrazy sú spisovné. Ide o knižné výrazy, ktoré sú charakteristické pre písomné prejavy, a to najmä v náučnom, publicistickom a administratívnom štýle. Od životného podstatného mužského rodu vierozvest sa tvorí genitív plurálu vierozvestov a od životného podstatného mužského rodu vierozvestca sa tvorí genitív plurálu vierozvestcov. Správne sú obe spojenia, t. j. výročie príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda aj výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda.


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vierozvest