Otázka:

Prečo sa učíme, že slová "písal" a "písali" sú sú zložené slovesné tvary, keď je to len jedno slovo?

Heslá:

zložený slovesný tvar, 3. osoba minulého času

Odpoveď:

 

Podľa Morfológie slovenského jazyka (1966, s. 463 – elektronická verzia je sprístupnená na http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf) sa za zložené slovesné tvary považujú aj tvary 3. osoby jednotného a množného čísla minulého času, napr. robil, robili, písal, písali, hoci tieto tvary sú dnes tvorené viditeľne iba jedným slovom. Vysvetlenie treba hľadať v historickej gramatike. Gramatická morféma 3. osoby jednotného a množného čísla (písal jest, písali sú) začala vypadávať od 15. storočia, ale úplne zanikla až v 19. storočí. V súčasnosti hovoríme pri tvaroch ako písal, písali v rámci danej sústavy časovania o nulovej gramatickej morféme (porov.: 1. osoba jednotného čísla písal som, 2. osoba jednotného čísla písal si,3. osoba jednotného čísla písal Ø, 1. osoba množného čísla písali sme, 2. osoba množného čísla písali ste,3. osoba množného čísla písali Ø). Gramatické tvary písal, písali sú teda zložené z dvoch častí podobne ako tvary písal som, písal si, písali sme, písali ste, hoci v tretej osobe minulého čísla tvorí druhú časť zloženého slovesného tvaru nulová morféma (nulová morféma nie je v gramatike to isté ako žiadna morféma).


Otázka z 09. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zložený slovesný tvar
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku