Otázka:

Môže sa príslovka vtom vo vete ,,Vtom zazneli vystreli" písať aj v tvare "v tom" alebo je to chyba?

Heslá:

vtom

Odpoveď:

Príslovka vtom, ktorou sa vyjadrujú významy „zrazu, odrazu“ a „práve vtedy“, má takúto jednoslovnú podobu. Slovenskému pravopisu zodpovedá iba podoba vtom.  Spojenie predložky a tvaru ukazovacieho zámena tov tom – sa používa vo viacslovnom výraze s podobným významom, ako má príslovka vtom, v spojení v tom okamihu. Neživotné podstatné meno výstrel s tvrdým zakončením sa skloňuje podľa vzoru dub a v nominatíve množného čísla má tvar výstrely s tvrdým y po tvrdej spoluhláske l. Veta, na ktorú ste sa spytovali, má mať podobu Vtom zazneli výstrely.  


Otázka z 06. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vtom