Otázka:

Je správne používať spojenia "akým, nejakým spôsobom" alebo spisovné je iba "ako, nejako"? Sú slová chovanie, chovať sa nevhodné? Má sa používať iba správanie, správať sa?

Heslá:

takto

Odpoveď:

Význam, ktorý sa bežne vyjadruje ukazovacím príslovkovým zámenom takto, možno vyjadriť aj spojením takýmto spôsobom, napríklad Takto/Takýmto spôsobom dával najavo svoj záujem, a namiesto príslovkového zámena nejako možno použiť spojenie nejakým spôsobom, napr. Nejako/Nejakým spôsobom sa mu podarilo oslobodiť sa. Podobne možno opytovacie zámeno, resp. spojku ako nahradiť spojením akým spôsobom, napr. Ako/Akým spôsobom to funguje v súčasnosti? a Zarazilo ju, ako/akým spôsobom sa s ňou zhovárali. Spojenia s podstatným menom spôsob sú v porovnaní s jednoduchými vyjadreniami so zámenami príznačné pre knižný štýl.

            Sloveso chovať sa v slovenčine používa vo významoch „venovať sa chovu zvierat“, „živiť, opatrovať“, „kŕmiť“ a knižne aj „prechovávať“. Zvratné sloveso chovať sa sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (pozri heslo chovať na http://slovnik.juls.savba.sk) hodnotí ako menej vhodné a ponúkajú sa pri ňom vhodnejšie ekvivalenty správať sa, prejavovať sa, pôsobiť.


Otázka z 06. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu takto