Otázka:

Môže sa sloveso nárokovať si používať s predložkou na? Napríklad v spojení nárokovať si na vlastnú skúsenosť.

Heslá:

nárokovať, nárokovať si uznanie, robiť si nárok, právo na niečo

Odpoveď:

 

Sloveso nárokovať si sa v slovenčine častejšie viaže s predmetom v akuzatíve bez predložky, nárokovať si uznanie, odmenu, no nevylučuje sa ani väzba s predložkou na – nárokovať si na vlastnú skúsenosť. V rovnakom význame možno použiť aj vyjadrenie robiť si nárok na niečo alebo nárokovať si právo na niečo.


Otázka z 09. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nárokovať