Otázka:

Dovoľujem si Vás požiadať o stanovisko (o správnosti alebo vhodnosti použitia) k slovným spojeniam "odchylne od" a "na rozdiel od", ktoré v poisťovníctve často používame v prípade, že je potrebné dohodnúť napr. odlišný text niektorého ustanovenia všeobecných poistných podmienok, napr. "na rozdiel od Článku 3 Všeobecných poistných podmienok", "odchýlne od Článku 3 Všeobecných poistných podmienok".

Heslá:

odchylný, odchylne

Odpoveď:

Výrazy odchylne od na rozdiel od sú správne. Pri príslovke odchylne treba dať pozor na pravopis; je odvodená od prídavného mena odchylný s krátkou prvou slabikou, ktorá sa zachováva aj v príslovke. Upozorňujeme tiež na to, že slovo článok sa ako všeobecné pomenovanie píše s malým začiatočným písmenom. Rovnako názov všeobecné poistné podmienky je na úrovni všeobecného pomenovania, ako napr. názvy stanovy, výročná správa, rokovací poriadok a pod.: na rozdiel od článku 3 všeobecných poistných podmienok, odchylne od článku 3 všeobecných poistných podmienok. Charakter vlastného mena by sa tomuto názvu dal prisúdiť vtedy, keď by bol bližšie určený, napr. Všeobecné poistné podmienky ČSOB, a. s.


Otázka z 03. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odchylný