Otázka:

Často sa stretávam napr. u lekárov s tým, že pri ženskom mene je uvedený mužský tvar povolania, napr. zubný lekár, a nie zubná lekárka. Je to správne?

Heslá:

zubná lekárka

Odpoveď:

Nielen z jazykového hľadiska, ale aj spoločensky sa v súčasnosti považuje za náležité uvádzať v súvislosti so ženami názvy ich funkcií a pracovných pozícií v ženskom rode, napríklad inžinierka, lekárka, riaditeľka, vedúca oddelenia, konzultantka, premiérka, ministerka, poradkyňa, kominárka, kamionistka a pod. Mužský rod sa používa v slovenčine ako zástupný tam, kde nie je jednoznačne uvedené, resp. zrejmé, či ide o muža alebo o ženu. Napríklad v inzeráte prijmeme zubného lekára (myslia sa pritom muži aj ženy) alebo vo vyjadrení študenti budú platiť viac za vzdelanie (týka sa to tak študentov, ako aj študentiek). Zástupný mužský rod sa používa aj v predtlačených formulároch, napríklad riaditeľ:......................; vedúci oddelenia:....................

V súvislosti so ženským menom je však pre slovenčinu prirodzené používať aj názov povolania či funkcie v ženskom rode, napr. MUDr. Zuzana Malá, zubná lekárka alebo ordinácia zubnej lekárky MUDr. Zuzany Malej.  


Otázka z 30. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zubná lekárka