Otázka:

Viackrát som narazila na spojenie asistívne technológie. Pomenúvajú sa tak technológie pomáhajúce hendikepovaným ľuďom. Nemajú to byť asistenčné technológie?

Heslá:

asistenčné technológie, asistívny

Odpoveď:

Prídavné meno asistívny („poslovenčená“ podoba anglického prídavného mena assistive) sa nenachádza v slovenských lexikografických príručkách a nepovažujeme ho za súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. V slovenčine sa význam „súvisiaci s asistenciou“ vyjadruje prídavným menom asistenčný a technológie, ktorých úlohou je pomáhať znevýhodneným osobám prekonať hendikep, možno nazvať asistenčné technológie. Ďalšími slovenskými ekvivalentmi anglického prídavného mena assistive sú prídavné mená pomocný podporný. Vzhľadom na to, že v súvislosti s pomocou hendikepovaným osobám sa väčšinou hovorí o asistencii, považujeme spojenie asistenčné technológie za najvhodnejšie.


Otázka z 30. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu asistenčné technológie