Otázka:

Aký tvar má v genitíve slovo senzor? Je správne typ senzoru alebo typ senzora?

Heslá:

senzor

Odpoveď:

Slovo senzor sa skloňuje ako cudzie slová zakončené na -or podľa vzoru dub. V genitíve jednotného čísla má tvar senzora (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).

O skloňovaní mužských neživotných podstatných mien zakončených na -r, -l sa podrobne dočítate v Morfológii slovenského jazyka (1966) na s. 92 – 94, 99 – 100. Táto príručka je k dispozícii na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-lq.pdf.


Otázka z 23. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu senzor