Otázka:

Ako sa správne nazýva mäso z morky? Je to mäso morčacie alebo morkacie?

Heslá:

morka

Odpoveď:

Živočíšne prídavné mená sa v spisovnej slovenčine tvoria príponou (-ia, -ie) alebo príponou -ací (-acia, -acie). Pred príponou (-ia, -ie) nastáva striedanie spoluhlások c a k so  spoluhláskou č, napr. zajaczajačí, rakračíchrobákchrobačí, slimákslimačí, straka stračí, šťuka  → šťučí, korytnačkakorytnačí, srnkasrnčí, morkamorčí. Príponou -ací (-acia, -acie) sa živočíšne prídavné mená tvoria napríklad v týchto prípadoch: hus  → husací, myš  → myšací, kačka kačací, mačka mačací, sliepka slepačí, morka morčací.

Od zvieracieho podstatného mena morka je správne utvorené prídavné meno morčí aj morčací, pričom v jazykovej praxi sa častejšie používa prídavné meno morčací, napr. morčacie mäso, morčacie rezne. Podstatné meno morka a súvisiace živočíšne prídavné mená morčí a morčací nájdete aj v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu morka