Otázka:

Píše sa v týchto vetách dvojbodka za skratkou IČO? Úrad podľa § ....... vo veci schválenia žiadosti subjektu XZ a.s., Župné 1, xxx xxx Bratislava, IČO: 00 000 000 rozhodol.....alebo Úradu bol dňa 1.1.2013 doručený list subjektu XZ a.s., Župné 1, xxx xxx Bratislava, IČO: 00 000 000.

Heslá:

administratívne údaje

Odpoveď:

Pri uvádzaní identifikačného čísla organizácie vo vete v tvare IČO 00 000 000 nie je z pravopisného hľadiska dôvod písať za skratkou IČO dvojbodku. Pri uvádzaní právnej formy akciová spoločnosť má skratka a. s. funkciu prístavku a treba ju vyčleňovať čiarkami na začiatku aj na konci, t. j. ... na žiadosť subjektu XZ, a. s., Župné nám. 1... Jednotlivé časti skratky a. s. sa oddeľujú medzerou. Pri písaní dátumu vo vete sa jednotlivé údaje oddeľujú takisto medzerou, slovo dňa pri takomto uvádzaní dátumu je nadbytočné. Dané spojenie Vám odporúčame uvádzať takto: Úradu bol 1. 1. 2013 doručený list...


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu administratívne údaje