Otázka:

Veľmi často sa stretávam v pracovných materiáloch s používaním slovesa popísať v spojeniach ako popísať situáciu, popísať okolnosti. Podľa mňa má byť správne opísať situáciu, opísať okolnosti.

Heslá:

opísať

Odpoveď:

Významy podstatných mien opis popis a slovies opísať popísať si môžete porovnať v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Významy „charakterizovať, slovami vykresliť, podať, vyrozprávať“ sa v slovenčine správne vyjadrujú slovesom opísať, napr. opísať (t. j. charakterizovať) hlavnú postavu literárneho diela, opísať (t. j. vyrozprávať) príbeh nášho zoznámenia a takisto aj opísať (t. j. charakterizovať, vykresliť) situáciu či okolnosti.

Sloveso popísať, ktoré sa v uvedených spojeniach často nesprávne používa (aj vplyvom češtiny), má v slovenčine iba významy ako „veľa napísať“, napríklad v novinách o ňom popísali samé výmysly, „písaním vyprodukovať“, napr. popísal desiatky listov na všetky možné úrady, alebo „písaním zaplniť, pokryť, zapísať“, napr. na maturitnej písomke som popísala tri strany.


Otázka z 22. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 07. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu opísať