Otázka:

Existujú v slovenčine odvodeniny od výrazu XOR, napr. xorovať, xorovanie?

Heslá:

XOR

Odpoveď:

 

Skratkový výraz XOR (s významom „exclusive disjunction, exclusive or“) sa využíva len v matematike a informatike, možno ho teda hodnotiť ako profesionalizmus, čiže výraz používaný určitou profesionálnou skupinou. V odborných textoch sa uvedená skratka najčastejšie nahrádza výrazmi exkluzívna (resp. vylučovacia) disjunkcia alebo sčítanie vektorov nad Z2. Slová xorovať, xorovanie možno hodnotiť ako profesionálny slang, ich používanie v odborných textoch neodporúčame.

 


Otázka z 20. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu XOR