Otázka:

Aké kritérium musí spĺňať slovo, aby sa zaradilo medzi spisovné výrazy?

Heslá:

spisovné slová

Odpoveď:

Spisovné slová sú všetky prostriedky spisovného jazyka v celom jeho štylistickom rozvrstvení. Spisovnosť sa väčšinou vníma v opozícii k nespisovnosti. Spisovné slová sú kodifikované v príručkách slovenského jazyka, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a Slovník súčasného slovenského jazyka (zatiaľ vyšli prvé tri zväzky po písmeno N). V slovníkoch sa uvádzajú aj niektoré (najčastejšie používané) nespisovné slová, ale s príslušným kvalifikátorom ako subštandardné, slangové, nárečové. Ostatné slová uvádzané v slovníku sú v danej podobe zaručene spisovné. Pravda, nie všetky slová z našej slovnej zásoby nájdeme v slovníkoch, čo však neznamená, že všetky slová, ktoré sa z nejakého dôvodu nedostali do slovníkov, nie sú spisovné. Jedným zo základných kritérií spisovnosti slov je ústrojnosť, to znamená, že aj tvary, ktoré sa neuvádzajú v slovníkoch, a to nielen gramatické tvary, ale aj odvodené slová, sú spisovné, ak zodpovedajú slovenskej gramatike, pravopisu, výslovnosti a zásadám tvorenia slov v slovenčine. Ďalšími kritériami sú funkčnosť, ustálenosť, zrozumiteľnosť a reprezentatívnosť.

            Medzi spisovnou a nespisovnou vrstvou slov nie je presne vymedzená hranica, lebo jazyk sa vyvíja a k zdrojom obohacovania slovnej zásoby patria napríklad aj cudzie slová, ktoré sa preberajú a postupne zdomácňujú, pričom sa často začnú v slovenčine používať napríklad v rámci profesionálneho slangu a neskôr sa zaradia medzi spisovné výrazy. Časom sa môžu prehodnotiť aj niektoré subštandardné výrazy. Tak sa napríklad v nedávnej minulosti prehodnotilo a zaradilo medzi spisovné výrazy slovo krabica a na druhej strane mnohé slová, ktoré sa uvádzajú v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka zo 60. rokov minulého storočia ako spisovné výrazy (často sa zaraďovali medzi knižné), sa podľa súčasnej kodifikácie hodnotia ako nespisovné bohemizmy.


Otázka z 19. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spisovné slová