Otázka:

Potvrdenie väčšieho množstva rezervácií, než sú reálne kapacity, sa v angličtine nazýva overbooking. Prevzalo sa toto slovo do slovenčiny?

Heslá:

overbooking

Odpoveď:

Popri anglickom výraze overbooking, ktorý sa v slovenčine skloňuje podobne ako iné podstatné mená zakončené na -ing podľa vzoru dub (bez overbookingu, o overbookingu, s overbookingom), sa v slovenčine používa aj slovenský kalk preknihovanie (porov. napríklad heslo overbooking/preknihovanie – „potvrdenie väčšieho množstva rezervácií, ako je v lietadle k dispozícii sedadiel“ na http://dromedar.topky.sk/cl/11164/98894/Letenky---maly-slovnik). Sloveso preknihovať a slovesné podstatné meno preknihovanie zodpovedajú spisovnej slovenčine. Sloveso preknihovať je utvorené doslovným prekladom oboch častí anglického predponového slova overbook,pričom má oporu v slovenskom slovese zaknihovať s významom „rezervovať“. Slovenskou predponou pre- sa vyjadruje okrem iného aj veľká miera deja, nadmernosť (napr. presoliť, preplniť, predražiť, prechváliť).

            V cestovnom ruchu sa používajú aj iné výrazy utvorené z anglického slovesa book (rezervovať, objednať), a to bukovať (nedokonavé sloveso s významom „rezervovať, vopred si zabezpečovať“), zabukovať (dokonavé sloveso s významom „rezervovať si, vopred si zabezpečiť“) a prebukovať (let) s významom „zmeniť pôvodný rezervovaný termín letu“. Slová prebukovať prebukovanie majú odlišný význam ako slová preknihovať preknihovanie.


Otázka z 19. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu overbooking