Otázka:

Dobrý deň, ako sa nazýva osoba, ktorá medituje?

Heslá:

meditátor, meditujúci, meditovať

Odpoveď:

V slovníkoch cudzích slov sa vo význame „kto medituje“ uvádza slovo meditátor, no ako štylisticky príznakové slovo (ako zriedkavé alebo expresívne slovo). V rovnakom význame možno použiť aj spojenie adjektivizovaného príčastia meditujúci utvoreného zo slovesa meditovať a názvu osoby, napr. meditujúci človek, meditujúci mních. Podľa dokladov z databázy Slovenského národného korpusu aj z internetu funguje pomenovanie meditujúci už aj ako substantivizované príčastie, teda ako podstatné meno, napr. niektorí meditujúci neúnavne praktizujú šamathu; meditujúci sa tým dostáva do stále hlbšieho uvoľnenia; účinok z meditácie sa potom prejaví v charaktere osobnosti meditujúceho. Takýmto slovotvorným postupom vznikli napríklad aj ustálené pomenovania vedúci, cestujúci, kupujúci, súťažiaci.


Otázka z 26. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu meditátor
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku