Otázka:

Ako sa nazýva osoba, ktorá medituje?

Heslá:

meditátor, meditujúci, meditovať

Odpoveď:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2015) sa vo význame „kto sa oddáva meditácii, rozjímaniu, hĺbaniu al. kto privádza iných do stavu meditácie“ uvádza slovo meditátor, v ženskom rode meditátorka. V rovnakom význame možno použiť aj spojenie adjektivizovaného príčastia meditujúci utvoreného zo slovesa meditovať a názvu osoby, napr. meditujúci človek, meditujúci mních. Podľa dokladov z databázy Slovenského národného korpusu aj z internetu funguje pomenovanie meditujúci/meditujúca už aj ako substantivizované príčastie, teda ako podstatné meno, napr. niektorí meditujúci neúnavne praktizujú šamathu; meditujúci sa tým dostáva do čoraz hlbšieho uvoľnenia; účinok z meditácie sa potom prejaví v charaktere osobnosti meditujúceho. Takýmto slovotvorným postupom vznikli napríklad aj ustálené pomenovania vedúci, cestujúci, kupujúci, súťažiaci.

 

 


Otázka z 26. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu meditátor