Otázka:

Dobrý deň, aký je pôvod slova mediavistika? Používa sa v súčasnosti v spisovnej slovenčine?

Heslá:

medievistika, medievalistika, medievalizmus, medievalista

Odpoveď:

Na požiadanie kolegyne z lexikografického oddelenia nášho ústavu Mgr. Ľ. Balážovej odpovedáme na Vašu otázku o používaní podoby medievistika. Podoba medievalistika sa v slovenčine ustálene používa a uvádzala sa už v 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka z roku 1960. Podoba so základom medieval- sa používa nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch (v češtine /porov. heslá medieval, medievalizmus, medievalista, medievalistika, medievální, medievalový v 3. zväzku Slovníka spisovného jazyka českého/, v nemčine, taliančine, angličtine atď.). Podstatné mená s príponou -istika sa však v slovenčine tvorili nielen od prídavných mien, napr. orientalistika, regionalistika, amerikanistika, afrikanistika, ale aj od podstatných mien (ako v prípade dvojice archív – archivistika).Z jazykového hľadiska nemožno namietať ani proti podobe medievistika, ktorá sa na základe frekvencie výskytu a odporúčania odborných konzultantov z príslušnej vednej oblasti môže akceptovať ako variantná podoba pri príprave 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka.


Otázka z 03. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medievistika