Otázka:

Má sa v textoch pod obrázkami v časopisoch alebo v diplomových prácach písať bodka?

Heslá:

texty pod obrázkami

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu sa špeciálne neupravuje písanie interpunkcie v textoch pod obrázky, ale v praxi sa väčšinou dodržiava zásada, že texty nevetného charakteru (napr. S rodičmi v Paríži) alebo jednovetné texty (napr. V roku 1928 navštívil s rodičmi Paríž) sa zvyčajne v rámci textov pod obrázky pripodobňujú k nápisom a píšu sa bez bodky. Text pozostávajúci z viacerých viet (t. j. z viac ako jednej vety) si vyžaduje písanie bodky za jednotlivými vetami, a teda aj na konci celého textu. Tieto zásady sú v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a odporúčame ich dodržiavať aj vtedy, keď sa napríklad na jednej strane časopisu nachádzajú obrázky s textom v rozsahu slovného spojenia alebo jednej vety (písať bez bodky) aj obrázky s viacerými vetami (ukončiť text bodkou).

Za názvom (titulom) publikácie, článku, diplomovej práce, kapitoly, podkapitol a pod. sa vo všeobecnosti bodka nepíše. Bodka sa píše iba v zloženom názve, napríklad Pedagogika. Úvod do štúdia alebo Súčasný slovenský jazyk. Syntax.


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu texty pod obrázkami