Otázka:

Ktoré z nasledujúcich vyjadrení je gramaticky správne, ak oslovujeme obchodnú spoločnosť (právnickú osobu), ktorej vykáme: Ste povinný... alebo Ste povinní...?

Heslá:

vykanie v listoch právnickým osobám

Odpoveď:

Vykanie sa používa iba v súvislosti s jednou osobou, ktorej prejavujeme úctu touto osobitnou gramatickou formou. V korešpondencii s právnickou osobou môžete napríklad vykať majiteľovi firmy, riaditeľovi alebo konkrétnemu zamestnancovi zastupujúcemu firmu, ak sa na nich obraciate v oslovení, napr. Vážený pán X. Y., ako riaditeľ firmy ste povinný... (ale Vaša firma je povinná). Ak sa obraciame na právnickú osobu ako takú, obraciame sa na kolektív, t. j. na viac ľudí naraz, a v takejto komunikácii sa nepoužíva vykanie, ale vyjadrujeme sa v množnom čísle, napríklad Vážení pracovníci Dopravného podniku Bratislava, dovoľujeme si Vás upozorniť, že ste povinní... Vážená redakcia, ako novinári ste povinní... To znamená, že na rozdiel od vykania sú pri takejto komunikácii v množnom čísle všetky slovné druhy (nielen určité slovesné tvary ako pri vykaní).

            Netreba si zamieňať vykanie s písaním tvarov zámen Vy, Váš v korešpondencii. V korešpondencii sa na znak úcty píšu tvary zámen Vy, Váš s veľkým začiatočným písmenom vždy – bez ohľadu na to, či sa obraciame na jednu osobu, ktorej vykáme, alebo či sa obraciame na viac osôb naraz, t. j. na kolektív zamestnancov, úradníkov a pod. V korešpondencii píšeme na znak úcty s veľkým začiatočným písmenom aj tvary zámen Ty, Tvoj pri tykaní.

 


Otázka z 15. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vykanie v listoch právnickým osobám