Otázka:

Výraz "nymfeum" s pôvodom v latinskom jazyku - nymphaeum - sa na základe online slovníka cudzích slov píše bez dĺžňa rovnako ako v češtine. V nemeckom jazyku sa používa prepis nymphäum, v angličtine nymphaeum, vo francúzštine nymphée. Vo všetkých prípadoch bola zachovaná dĺžka druhej slabiky. Porovnávať s románskymi jazykmi možno nie je namieste, no zaujíma ma, prečo sa táto dĺžka nepreniesla do slovenčiny: nymféum.

Heslá:

nymfeum

Odpoveď:

Latinské -aeum [é-um] je prevzatie z gréčtiny. V slovenčine nie je typické spojenie dlhej samohlásky é s koncovým -um, čiže -éum. Slová pochádzajúce z latinčiny, resp. gréčtiny majú v slovenčine zakončenie -eum, porov. napr. jubileum, lat. iubilaeum.

 


Otázka z 14. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nymfeum