Otázka:

Ako je správne: ZOO alebo zoo? Môžeme časopis vydávaný zoologickou záhradou pomenovať zoočasopis?

Heslá:

ZOO, zologická záhrada, zoo-

Odpoveď:

 

V súčasných lexikografických príručkách slovenského jazyka sa slovo zoo hodnotí ako skrátené jednoslovné pomenovanie utvorené zo spojenia zoologická záhrada (výsledok univerbizácie), ktoré sa zaraďuje medzi jazykové prostriedky hovorového štýlu. V oficiálnej komunikácii odporúčame uprednostňovať štylisticky neutrálne výrazy – spojenie zoologická záhrada alebo skratku ZOO. V kodifikačných príručkách slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu – je slovo zoo spracované ako nesklonné podstatné meno ženského i stredného rodu, teda možno utvoriť spojenie vynovená zoo vynovené zoo. Chápanie podstatného mena zoo v ženskom rode súvisí s jeho významom „zoologická záhrada“ (podstatné meno záhrada je ženského rodu),  používanie slova zoo v strednom rode vychádza z gramatického rodu podstatných mien zakončených na -o v slovenčine, ktoré sa zaraďujú medzi podstatné mená stredného rodu do vzoru mesto (porov. euro, okno, koleso, gesto a pod.). V nasledujúcej časti listu odpovedáme na Vaše otázky.

1.      Veľkými písmenami sa píšu podľa pravidiel skratky ako napr. SĽUK, TASR, TANAP, SAV. Používanie skratky ZOO v takejto grafickej podobe (aj v príkladoch, ktoré ste uviedli) zodpovedá slovenskému pravopisu, čo však neznamená, že namiesto skratky nemožno v daných spojeniach používať plný názov zoologická záhrada, resp. skrátený názov (nejde o skratku, ale o univerbizované pomenovanie – podstatné meno) zoo.

2.      Z toho, čo sme uviedli na začiatku, vyplýva, že najvhodnejšia podoba oficiálnych názvov inštitúcií by bola Zoologická záhrada Bratislava, Zoologická záhrada Bojnice a pod.  Pravopisne správna je aj podoba ZOO Bratislava ZOO Bojnice. Pri podobách Zoo Bratislava Zoo Bojnice nám robí problém súčasná klasifikácia slova zoo ako hovorového výrazu. Môžeme však konštatovať, že hovorová príznakovosť výrazu zoo sa v súčasnosti v jazykovej praxi už takmer nepociťuje a možno predpokladať, že v ďalších lexikografických spracovaniach sa už bude slovo zoo klasifikovať ako štylisticky neutrálny výraz. Z tohto dôvodu nemožno odmietať ani spojenia Zoo Bratislava Zoo Bojnice, v ktorých podstatné meno zoo stojí na začiatku vlastného mena a píše sa s veľkým Z. V prípade, že sa v texte používa skrátená podoba pomenovania zoologická záhrada vo všeobecnom význame (teda nie v rámci vlastného mena), zodpovedá slovenskému pravopisu tak podoba ZOO (skratka), ako aj podoba  zoo.

3.      Pri riešení slovenského pravopisného či lexikografického problému sa nemôžeme opierať o cudzie jazyky. Napríklad v slovenčine na rozdiel od angličtiny máme odlišný pravopis vlastných mien – kým v angličtine sa všetky plnovýznamové slová vo viacslovnom vlastnom mene píšu s veľkým začiatočným písmenom, v slovenčine sa píše veľké začiatočné písmeno iba na začiatku vlastného mena a vnútri vlastného mena sa veľké začiatočné písmeno píše iba vtedy, keď ide o ďalšie vlastné meno v rámci viacslovného názvu (porov. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied). Preto napríklad nemožno vnášať do slovenčiny anglické pravopisné podoby typu Paris Zoo. Slovenskému pravopisu zodpovedajú iba podoby Parížska zoologická záhrada, Parížska ZOO, resp. aj Parížska zoo alebo ZOO ParížZoo Paríž. (Ako pendant u nás používanej skratky ZOO sa v angličtine podľa našich informácií používa skratka ZG podľa zoological garden.) Treba si uvedomiť aj to, že hoci prvá zoologická záhrada bola založená v Londýne, do slovenčiny sa slová ako zoológia či zoologický nedostali cez angličtinu, ale už predtým priamo z gréčtiny, čo platí aj o prvej časti zložených slov zoo- s významom „1. živočích, živočíšny; 2. zoológia, zoologický“. Gréckeho pôvodu je aj slovo zoo. Pri porovnávaní s češtinou zase treba pripomenúť, že niektoré slová sa síce používajú v slovenčine i v češtine, ale môžu mať odlišné štylistické kvalifikátory, čo je aj prípad slova zoo. Kým v češtine sa slovo zoo hodnotí ako štylisticky neutrálny výraz, v slovenských slovníkoch sa zatiaľ zaraďuje do hovorového prejavu.

4.      Vzhľadom na to, že v slovenčine bežne funguje morféma zoo- ako prvá časť zložených slov, napr. zoografia, zoonómia, zoonymum, zoopark, zoofarma a pod., možno utvoriť aj zloženiny ako zookniha, zooškola, zoočasopis či zookuchyňa. Ak ide o všeobecné podstatné mená, treba ich písať s malým začiatočným písmenom. V prípade, že by sa napríklad slovo zoočasopis nepoužívalo vo všeobecnom význam „časopis o zvieratách“ alebo „časopis o zoologických záhradách“, ale nazval by sa takto konkrétny časopis, písalo by sa vlastné meno s veľkým začiatočným písmenom ako Zoočasopis.  


Otázka z 12. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 12. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ZOO