Otázka:

Ako sa vytvára pomenovanie pre príslušníkov jednej rodiny, napríklad od mena Novák?

Heslá:

Novák Novákovci, Novotný manželia Novotní, Kučera Kučerovci, súhrnné pomenovanie

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí pridaním prípony -ovci, napr. Novák – Novákovci, Kučera – Kučerovci, Ďurmek – Ďurmekovci, Janega – Janegovci (podoby Novákoví, Kučeroví, Ďurmekoví, Janegoví nie sú správne). V spojení so slovom manželia je správna podoba manželia Novákovci, manželia Kučerovci, manželia Ďurmekovci, manželia Janegovci. Pri priezviskách, ktoré majú tvar prídavného mena, napr. Novotný,  Dvorský, Šťastný, je v spojení so slovom manželia náležitá podoba priezviska v množnom čísle – manželiaNovotní, Dvorskí, Šťastní (nemožno vylúčiť ani podobu s pridaním prípony -ovci – manželia Novotnovci, ktorá je však pri takomto type priezvisk zriedkavejšia). Otázka z 27. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 28. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Novák Novákovci