Otázka:

Dobrý deň, prečo sa správne nepoužíva výraz manažment kvality ale manažérstvo kvality?

Heslá:

manažérstvo kvality, manažérstvo, manažment

Odpoveď:

Slovné spojenie manažérstvo kvality má terminologickú platnosť (porov. STN EN ISO 9001: 2009) a uprednostnenie slova manažérstvo pred slovom manažment bolo motivované snahou odlíšiť ho od viacvýznamového slova manažment (z anglického management), resp. odlíšiť význam slova manažment „skupina pracovníkov“ od významu „súbor riadiacich činností“. Podrobnejšie sa týmto slovám venovali príspevky v časopise Kultúra slova (článok Slovo manažment v slovenčine v r. 1992 a príspevok Manažment a manažérstvo v r. 1996), ktoré sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.  


Otázka z 30. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu manažérstvo kvality