Otázka:

Ako je to so slovami "proste" a "akurát", sú to bohemizmy?

Heslá:

proste

Odpoveď:

V lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk nájdete slová prosto, proste (príslovky alebo častice) aj slovo akurát (príslovka, nesklonné prídavné meno alebo častica). Nejde o bohemizmy, tieto slová sa v kontexte slovnej zásoby slovenského jazyka hodnotia ako spisovné výrazy, prirodzene, ak sú náležite použité v texte.


Otázka z 07. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu proste