Otázka:

Je mláďa sovy sôvä?

Heslá:

sôvä

Odpoveď:

Slovo sôvä je utvorené zo slova sova podobným slovotvorným postupom, aký sa uplatnil pri slovách chlápä (zo slova chlap)či holúbä (zo slova holub). Slovo sôvä sa uvádza vo výkladovej časti Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000 v kapitole Písanie samohlásky ä ako príklad na slovo so samohláskou ä v prípone. Keďže slovo sôvä sa bežne nepoužíva, nezaradilo sa do Krátkeho slovníka slovenského jazyka ani do slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu, kde sa uvádzajú slová z jadra slovnej zásoby. Vo význame „mláďa sovy“ sa v oboch menovaných príručkách uvádzajú podoby sovča sovíča.
Otázka z 05. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu sôvä