Otázka:

V súvislosti s vypracovaním stavebného projektu je správne sloveso naprojektuj alebo vyprojektuj?

Heslá:

vyprojektovať

Odpoveď:

V lexikografických príručkách slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk sa vo význame „(u)robiť projekt technického diela“ uvádza obojvidové sloveso projektovať (vyjadruje sa ním tak prebiehajúci, ako aj ukončený dej) a ako samostatné heslo sa uvádza dokonavé sloveso vyprojektovať  s významom „zhotoviť (t. j. urobiť) projekt“. Sloveso naprojektovať sa v lexikografických príručkách síce neuvádza, ale aj toto dokonavé sloveso je správne utvorené a v jazykovej praxi sa bežne používa v rovnakom význame ako sloveso vyprojektovať. Podľa databázy Slovenského národného korpusu je sloveso naprojektovať dokonca frekventovanejšie ako jeho synonymum vyprojektovať. V súvislosti s vypracovaním projektu stavby je správne spojenie naprojektuj stavbu aj vyprojektuj stavbu.


Otázka z 05. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyprojektovať