Otázka:

Možno považovať frazému "byť v trapiech" za spisovnú?

Heslá:

v trapiech

Odpoveď:

Aj frazémy obsahujúce spojenia alebo tvary slov, ktoré samy osebe nezodpovedajú súčasnej kodifikácii, možno považovať za súčasť spisovnej slovenčiny. Archaická lokálová väzba v trapiech sa uvádza pri hesle trapy (pomnožné podstatné meno mužského rodu) v slovenských lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Podľa databázy Slovenského národného korpusu sa v súvislosti so slovom trapy používa iba tento archaický štylisticky príznakový tvar lokálu, iné pádové podoby, či už zodpovedajúce starej gramatike alebo súčasnému skloňovaniu podľa vzoru dub, sa v súčasnej slovenčine nepoužívajú.


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v trapiech