Otázka:

Ako sa tvorí prídavné meno od pomenovanie čínskej dynastie Ming?

Heslá:

Ming

Odpoveď:

Ako ste správne uviedli, pri odvodzovaní vzťahových prídavných mien od názvov štátov, sídelných objektov či rodov zakončených na spoluhlásku -g sa táto spoluhláska vynecháva, napríklad Peking – pekinský, Hongkong – hongkonský, Hamburg – hamburský, Habsburg (člen rodu Habsburgovcov) – habsburský. Správna podoba vzťahového prídavného mena odvodeného od názvu čínskej dynastie Mingje minský. Prídavné meno minský s významom „súvisiaci s čínskou dynastiou Ming“ je homonymné s prídavným menom minský s významom „súvisiaci s hlavným mestom Bieloruska Minskom“, ale je málo pravdepodobné, že by pri čítaní textu o čínskej dynastii mohol čitateľ nesprávne interpretovať spojenia minská kultúra, minskí umelci, minské umenie a dávať ich do súvislosti s mestom Minsk. Vzťah k dynastii Ming však môžete vyjadriť aj genitívnym prívlastkom, ktorý sa v súvislosti s čínskymi dynastiami používa častejšie ako prídavné meno, t. j. kultúra (dynastie) Ming, umelci dynastie Ming, umenie (dynastie) Ming. Tvar prídavného mena mingský, ktorý navrhujete, nezodpovedá slovenskej gramatike a nie je spisovný.


Otázka z 03. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ming