Otázka:

Aký je jazykový význam termínu služobný posudok?

Heslá:

služobný posudok

Odpoveď:

V lexikografických príručkách slovenského jazyka sa uvádzajú iba základné významy slov. V Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV https://slovnik.juls.savba.sk si môžete prečítať významy podstatného mena posudok a prídavného mena služobný. Samotný termín služobný posudok a jeho význam sa v slovníkoch neuvádza. Tento termín nájdete v zákone o štátnej službe (zákon č. 400/2009 Z. z., paragraf 56). Služobný posudok vydáva zamestnancom štátnej služby Služobný úrad najneskôr dva týždne pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru. Pri vypracovaní posudku vychádza zo služobného hodnotenia a z osobného spisu zamestnanca. Posudok obsahuje všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.


Otázka z 02. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu služobný posudok