Otázka:

Ktorý z výrazov je správny: vývinové štádiá trestného činu alebo vývojové štádiá trestného činu?

Heslá:

vývoj

Odpoveď:

Z lexikálneho hľadiska sú slová vývin vývoj vo význame „postupný rad zmien, ktoré vedú obyčajne k dokonalejšej forme“ synonymá, o čom sa môžete presvedčiť aj v elektronickej verzii Krátkeho slovníka slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Obe uvedené podstatné mená súvisia so slovesom vyvinúť sa s významom „1. v procese vývinu vzniknúť; 2. dosiahnuť istý (vyšší) stupeň vývinu“ a s jeho nedokonavým tvarom vyvíjať sa. Iba v psychológii sa terminologicky odlišujú slová vývin vývoj, pričom slovo vývin sa používa väčšinou na pomenovanie krátkodobého vývinového procesu a slovom vývoj sa pomenúva dlhodobý vývinový proces, čo možno považovať za internú záležitosť psychológov. V slovenskej právnickej a kriminalistickej terminológii sa na pomenovanie toho istého pojmu používajú termíny vývinové štádiá trestného činu aj vývojové štádiá trestného činu a z jazykového hľadiska sú obe spojenia správne a majú rovnaký význam.  


Otázka z 02. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vývoj