Otázka:

Aký je význam slova krúpa? Aké ďalšie synonymá k tomuto výrazu pozná slovenský jazyk?

Heslá:

krúpa, ľadovec, krúpy, krupobitie, kamenec

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na www.juls.savba.sk) má slovo krúpa, obyč. v množnom čísle krúpy dva významy: 1. nahrubo zomleté zrno a 2. ľadovec. Slovo ľadovec označuje „kúsky ľadu padajúce ako zrážky“. V tomto význame sú popri slove krúpy ďalšími synonymami aj pomenovania krupobitie a kamenec. Jednotlivé názvy označujúce rovnaký meteorologický jav sú na Slovensku územne vymedzené a podstatné meno krúpy vo význame „ľadovec“ sa používa v oblastiach na celom území Slovenska. Podrobne sa týmto názvom venoval článok Jozefa Nižňanského Z terminologickej vrstvy nárečovej slovnej zásoby (Krupobitie, ľadovec, krúpy a synonymá) v časopise Kultúra slova v r. 1982 (č. 10, s. 342 – 349), v ktorom sa konštatovalo, že synonymá ľadovec kamenec sú na označenie búrkového ľadovca neutrálne výrazy a slovo krúpy v tomto význame sa zaradilo medzi štylisticky príznakové, nárečové slová (celý článok je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). V súčasnosti je však pomenovanie krúpy vo význame „ľadovec, krupobitie“ v slovenčine ustálené, čomu zodpovedá aj jeho spracovanie v KSSJ a jeho používanie v meteorológii, napr. pri predpovediach počasia.  


Otázka z 20. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krúpa