Otázka:

Ako sa v slovenčine nazýva mláďa páva?

Heslá:

páv

Odpoveď:

V lexikografických príručkách (slovníkoch) slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, sa pri hesle páv uvádza iba tvar pávik, čo však nie je pomenovanie mláďaťa, ale iba zdrobnenina (v jazykovej praxi sa často na označenie mláďat používajú aj zdrobneniny, ktoré nehodnotíme ako odborné pomenovania, ale ako expresívne výrazy). Od podstatného mena páv možno utvoriť názov mláďaťa v podobe pávča (ako vrabča, kurča, sovča, pánča) aj páviča (ako orlíča, sovíča, lastovíča – po dlhej slabike v koreni slova sa prípona -íča skracuje: králiča, páviča), respektíve aj pávä (ako holúbä, žriebä, sôvä). Keďže v jazykovej praxi sa pomenovanie mláďaťa páva takmer nepoužíva, nemôžeme sa oprieť o frekvenciu jednotlivých pomenovaní a ponúknuť Vám jednu z podôb ako ustálenú alebo najčastejšie používanú. Všetky tri uvedené podoby sú utvorené v súlade so zásadami tvorenia slov v slovenčine.


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu páv