Otázka:

Ako sa píše prídavné meno kanonický/kánonický? V literatúre sa stretávam s oboma podobami.

Heslá:

kánonický

Odpoveď:

Nejednotnosť písania prídavného mena kanonický/kánonický je zrejme spôsobená tým, že v staršom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý postupne vychádzal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa uvádzalo prídavné meno kanonický v súvislosti s osobným podstatným menom kanonik aj s neživotným podstatným menom kánon. Preto sa v starších textoch môžete aj dnes stretnúť so spojeniami ako kanonické knihy, kanonické právo, kanonické delenie verša či kanonický nástup hlasov. Tieto spojenia však nezodpovedajú súčasnej kodifikácii. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, 2003 (pozri http://slovnik.juls.savba.sk), aj podľa najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (2. zväzok, písm. h – l, 2011) vzťahové prídavné meno odvodené od podstatného mena kánon (vo všetkých významoch)má kodifikovanú pravopisnú podobu kánonický s dlhým á. S krátkym a, t. j. kanonický,sa píše iba vzťahové prídavné meno odvodené od podstatného mena kanonik.


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kánonický