Otázka:

Slovesá umývať a pozývať patria medzi vybrané slová. Prečo má v rozkazovacom spôsobe slovo umy tvrdé y a slovo pozvi mäkké i?

Heslá:

umy!

Odpoveď:

V prvom rade si nemožno  zamieňať nedokonavé slovesá umývať pozývať s dokonavými slovesami umyť pozvať.

Je pravda, že rozkazovací spôsob sa najčastejšie tvorí pomocou morfémy -i, napr. zapni, schudni, začni, zapri, babri, udri, utri, pozri, pozvi, vezmi, zaujmi, zatni, alebo bez osobitnej imperatívnej morfémy, napr. skrč, vrč, mlč, kop, padaj, voz. Avšak slovesá kryť, myť, ryť, vyť, dobyť  (ktoré patria medzi vybrané slová) a ich odvodeniny, ako napr. zakryť, prikryť, skryť, ukryť, odkryť, umyť, omyť, vymyť, vyryť, vydobyť, majú v rozkazovacom spôsobe v 2. osobe jednotného čísla na konci -y: zakry, prikry, skry, ukry, odkry, my, umy, omy, vymy, ry, vyry, vy (t. j. zavýjaj), doby, vydoby.

            Tvary rozkazovacieho spôsobu (imperatívu) 2. osoby jednotného čísla tvoríme od druhej podoby prítomníkového kmeňa, teda od tej podoby, ktorá zodpovedá tvaru 3. osoby množného čísla prítomného času, napr. chudn-ú – chudni!, tr-ú – tri!, mysl-ia – mysli!, rozumej-ú – rozumej!, voz-ia – voz!, nes-ú – nes!, pozv-ú – pozvi!  aj pozývaj-ú – pozývaj! Pri tvaroch slovies typu kryj-ú, myj-ú, ryj-ú spoluhláska j na konci imperatívneho základu odpadáva a rozkazovací spôsob má podobu kry!, my!, ry! Viac sa o tvorení rozkazovacieho spôsobu môžete dozvedieť z Morfológie slovenského jazyka (s. 483 – 484), ktorú nájdete v elektronickej podobe na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf. Zodpovedajúce podoby imperatívu nájdete aj v elektronickej verzii Krátkeho slovníka slovenského jazyka (pri jednotlivých slovesách) na stránke slovnik.juls.savba.sk.   

           


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu umy!