Otázka:

Ako mám postupovať pri písaní jednotlivých bodov v rámci výpočtu?

Heslá:

body

Odpoveď:

Téme výpočtu bodov sa venujú Pravidlá slovenského pravopisu v kapitole Interpunkcia – v podkapitolách Bodkočiarka, Dvojbodka a Pomlčka. Samostatnú kapitolu venuje výpočtu bodov slovenská technická norma Pravidlá písania a úpravy písomností (STN 01 6910).

Základné pravidlá pri výpočte bodov sú takéto:

            1.   na označenie bodov sa používajú rímske alebo arabské číslice, malé alebo veľké písmená abecedy, pomlčky alebo iné grafické značky;

2.      za vetou uvádzajúcou výpočet sa píše dvojbodka;

3.      výpočet bodov sa píše:

a)      s malými začiatočnými písmenami, ak body neobsahujú vety; body    výpočtu  sa ukončia čiarkou alebo bodkočiarkou (ak je rozsah niektorých bodov väčší), celý výpočet sa ukončí bodkou;

b)      s malými začiatočnými písmenami, aj keď niektorý z bodov výpočtu obsahuje vetu, čím sa vyjadrí tesnejšie zopätie bodov; body výpočtu sa ukončia bodkočiarkou, celý výpočet bodkou;

c)      s veľkými začiatočnými písmenami, ak výpočet obsahuje vety; body výpočtu sa ukončia bodkou.

Pri výpočte, ktorý ste nám poslali, odporúčame postupovať podľa písmena a, to znamená písať jednotlivé body s malými začiatočnými písmenami, za každým bodom výpočtu písať čiarku  a na konci posledného bodu bodku. Za vetami uvádzajúcimi výpočet Zápal močovej rúry a prostaty Čo je v rámci liečby dôležité odporúčame písať dvojbodku (pozri bod 2).


Otázka z 27. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu body