Otázka:

Je slovo dneska len hovorové, alebo je aj spisovné?

Heslá:

hovorové slová

Odpoveď:

                

            Do spisovnej slovenčiny patria aj hovorové slová, v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk) sú vyznačené kvalifikátorom hovor., napr.:

dnes, hovor. i dneska prísl.

            Hovorové slová, ako vyplýva z ich názvu, sa najčastejšie používajú v hovorenom, neformálnom prejave. V písomnej podobe sa s nimi stretávame najmä v beletrii, predovšetkým v dialógoch jednotlivých postáv. Použitie hovorových výrazov však nie je vhodné v odborných textoch, vo verejných prejavoch, v úradnej korešpondencii ap.

            Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že všetky slová uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu sú spisovné (táto príručka je prístupná stránke juls.savba.sk cez odkaz Publikácie → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje → Pravidlá slovenského pravopisu).


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hovorové slová