Otázka:

Je výrok Aká matka, taká Katka príslovie, alebo porekadlo?

Heslá:

príslovie

Odpoveď:

            Rozlíšenie prísloví a porekadiel je v mnohých prípadoch veľmi problematické. V Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa oba výrazy nachádzajú v jednom synonymickom rade:

príslovie zhustený výraz ľudovej múdrosti s obrazným rázom a poučným zámerom: platí o ňom príslovie Vodu káže, víno pije • porekadlo (skratkovitý ustálený výraz s obraznou platnosťou): starký hovorieval porekadlo, že od roboty kone dochnú.

                Moment poučného zámeru, ktorý oba frazeologizmy odlišuje, je často nejednoznačný, čo platí aj o výraze Aká matka, taká Katka. V zásade ide o konštatovanie, ale predsa len v ňom možno nájsť istý hodnotiaci moment: dcéry sa na matky zvyčajne podobajú aj v správaní či v názoroch.

            V našej poradenskej praxi sa opierame o dielo A. P. Zátureckého Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia (Tatran 1975). Na s. 70 je výraz Aká matka, taká Katka uvedený ako príslovie.

            Zaujímavý výklad sa uvádza v publikácii Nemôžu byť všetci páni, musia byť i ľudia alebo Breviár slovenských prísloví a porekadiel (Vydavateľstvo Q 111, 2006), ktorú zostavili Kveta Dašková a Jana Steinerová:

            „Príslovie je krátky samostatný poetický útvar, ktorý zovšeobecňuje dlhodobú skúsenosť či názor ľudí samých na seba, na život, na rôzne udalosti, na veci... Príslovie je metaforické, obrazné (aspoň zväčša) a nemožno ho chápať doslovne. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Veľké ryby žerú malé. Rujný pes máva potrhané uši...

            Porekadlo je ustálený slovný zvrat, ktorý konštatuje istý stav, a vychádza to tak dáko, že potrebuje byť zasadené v záhradke, kde rastú aj iné vety, teda dosť závisí od kontextu. Každý si s ním ústa vypláchne (s kým?). Zavrel jarmok (kto a čo vlastne urobil?). Je mu ako tŕň v päte (kto komu?).“

            Aj podľa uvedenej klasifikácie by výraz Aká matka, taká Katka spadal do kategórie prísloví.


Otázka z 26. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu príslovie