Otázka:

Chcel by som sa Vás opýtať, ktorý výraz z dvojíc je spisovný, resp. ak sú oba správne, či je rozdiel v ich použití: a) kosínusový alebo kosínový, b) atribútový alebo atribútny. Je správne "Rozhlas a televízia Slovenska ponúka či ponúkajú"?

Heslá:

kosínusový

Odpoveď:

V slove kosínus sa pri skloňovaní zachováva koncové -us (od kosínusu, o kosínuse, s kosínusom), preto sa zachováva aj pri odvodenom prídavnom mene kosínusový (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Od slova atribút je prídavné meno atribútový atributívny (tamže).

Inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska vystupuje ako jeden subjekt, preto sa jeho názov spája so slovesom v tvare jednotného čísla. Uvedená veta teda znie: Rozhlas a televízia Slovenska ponúka.

Citované príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 25. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kosínusový