Otázka:

Existuje v slovenčine pomenovanie pre človeka, prevažne rodiča, ktorý zámerne pôsobí na dieťa v zmysle rozvoja kompetencií gramotnosti? V článkoch v anglickom jazyku je toto pomenovanie označené ako "intervencionist".

Heslá:

intervencionista, intervencionizmus

Odpoveď:

Slovo intervencionista Slovník súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2010) ani slovníky cudzích slov nezachytávajú. Slovotvorne možno tento výraz odvodiť od slova intervencionizmus, ktoré slovníky zaznamenávajú ako ekonomický termín s významom „zásahy štátu do národného hospodárstva“. Nepovažujeme za vhodné používať výraz intervencionista ako označenie osoby, spravidla rodiča, ktorá pomáha dieťaťu vo formovaní jeho gramotnosti. Odporúčame Vám, aby ste pri diplomovej práci popri anglických zdrojoch využívali slovenské pramene zaoberajúce sa danou problematikou, v ktorých by sa mali vyskytovať výrazy súvisiace so spracúvanou témou, prípadne aby ste sa na vyjadrenie potrebného významu pokúsili nájsť vhodný slovenský ekvivalent, v čom Vám môže byť nápomocný Váš konzultant.


Otázka z 04. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu intervencionista