Otázka:

Ako sa správne skloňuje slovné spojenie tisíc chlapov?

Heslá:

tisíc, tisíc chlapov, (od) tisíc chlapov, tisíc chlapom, (o) tisíc chlapoch, (s) tisíc chlapmi, tisícich chlapov, tisícim chlapom, (o) tisícich chlapoch, (s) tisícimi chlapmi

Odpoveď:

Otázka skloňovania je rozpracovaná v školských učebniciach a gramatikách, napr. v Morfológii slovenského jazyka (1969). V nej sa možno dočítať, že číslovka tisíc v spojení s podstatným menom je alebo nesklonná (tisíc chlapov – (od) tisíc chlapov, tisíc chlapom, (o) tisíc chlapoch, (s) tisíc chlapmi), alebo zriedkavejšie sa skloňuje, a to ako číslovka päť: tisíc chlapov – tisícich chlapov, tisícim chlapom, (o) tisícich chlapoch, (s) tisícimi chlapmi. Keď má číslovka tisíc význam „tisícka“, skloňuje sa podľa vzoru stroj (podrobnejšie porov. v citovanej príručke). Morfológia slovenského jazyka je v elektronickej podobe dostupná na https://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf.


Otázka z 08. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu tisíc