Otázka:

Je správne používať výrazy "neziskovky" alebo "mimovládky"?

Heslá:

neziskovky, nebankovky, nevládky, mimovládky, kompetenčák, Nevhodné využívanie univerbizácie

Odpoveď:

 

 

O nevhodnom používaní výrazov neziskovky, nebankovky, nevládky, mimovládky, kompetenčák v publicistike sa písalo v príspevku Nevhodné využívanie univerbizácie v jazykovej rubrike časopisu Fórum (2007, č. 5, s. 7). Tu je jeho znenie:

 

            Jednou z výrazných čŕt súčasnej slovenčiny je demokratizácia. Prejavuje sa nárastom a prenikaním prvkov bežného hovoreného jazyka do širokých komunikačných sfér. Každodenná konfrontácia s množstvom informácií vedie tých, čo tieto informácie spracúvajú a sprostredkúvajú, k úsiliu o ekonomickosť vyjadrovania. Medzi javy napomáhajúce stručnosť a zhutnenosť textov patrí univerbizácia, čiže používanie jednoslovných výrazov namiesto viacslovných spojení. Takéto skrátené pomenovania sa vyznačujú menšou alebo väčšou mierou príznakovosti, ktorá im dáva charakter hovorovosti až slangovosti. Preto by sa mali využívať vhodným spôsobom, zohľadňujúcim typ komunikácie i sféru používania. V spravodajstve a iných verejných prejavoch, ktoré majú oficiálny charakter, vyznievajú nevhodne napr. takéto formulácie: Cenou za dohodu o kompetenčáku bude zachovanie okresných úradov. – Pred súdom asi skončia ďalšie nebankovky. – Členovia správnych rád neziskoviek robia zadarmo. – Keď idú nevládky do politiky. – Mimovládka kritizuje postup Vládneho výboru pre obnovu Tatier. Výrazy kompetenčák, nebankovky, neziskovky, nevládky, mimovládka oživujú bežný hovorený jazyk, pre ktorý je typická neformálnosť, neoficiálnosť a uvoľnenosť, no v oficiálnych prejavoch, ktoré si vyžadujú neutrálny alebo neutrálnejší postoj k obsahu komunikácie, pôsobia neraz silne príznakovo a rušivo. V takýchto prípadoch je namieste používať namiesto jednoslovných synonymných výrazov štylisticky neutrálne dvojslovné pomenovania kompetenčný zákon, nebankové spoločnosti (nebankové subjekty), neziskové organizácie, mimovládne organizácie.Spomedzi synonymných pomenovaní mimovládne organizácie a nevládne organizácie je vhodnejšie uprednostniť pomenovanie mimovládne organizácie, lebo prídavné meno nevládny popri význame „nepatriaci do pôsobnosti vlády“ má aj význam „slabý, bez sily, bezvládny“.


Otázka z 02. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neziskovky