Otázka:

Píše sa čiarka pred výrazom respektíve a pred výrazom ako aj?

Heslá:

respektíve, ako aj, ako

Odpoveď:

 Ako sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), pred časticou respektíve sa píše čiarka. Čiarka sa píše i pred  spojkovým výrazom ako aj, o čom sa možno dočítať v Pravidlách slovenského pravopisu v kap. 2.4.2. Pripájacia funkcia čiarky na s. 103 i vo výklade priraďovacej spojky ako v Krátkom slovníku slovenského jazyka. Obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami dostupné na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu respektíve