Otázka:

Ako je správne: univerzitné nakladateľstvo alebo univerzitné vydavateľstvo ? Je medzi termínmi vydavateľstvo a nakladateľstvo rozdiel ?

Heslá:

nakladateľstvo

Odpoveď:

Podstatné mená nakladateľstvo vydavateľstvo sú synonymá, o čom sa môžete presvedčiť v Synonymickom slovníku slovenčiny na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Správne sú spojenia univerzitné nakladateľstvo aj univerzitné vydavateľstvo a možno nimi pomenovať ten istý pojem.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nakladateľstvo