Otázka:

Aký je správny tvar číslovky 182 v slovnom vyjadrení v zmluve alebo v šeku: sto osemdesiatdva alebo jednostoosemdesiatdva?

Heslá:

jednosto

Odpoveď:

Podoby čísloviek jednosto alebo jedensto nenájdete v príručkách spisovnej slovenčiny, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu či Krátky slovník slovenského jazyka. Podľa platných normatívnych príručiek súčasného slovenského spisovného jazyka sú číslovkové výrazy jednosto, jedentisíc jedenmilión nespisovné, a preto sa v bežnom spisovnom úze nepoužívajú. Používajú sa výrazy sto, tisíc, milión. Žiaci sa však v základnej škole učia písať Jednosto, Jedentisíc a Jedenmilión (s veľkým začiatočným písmenom) pri vypĺňaní sumy v peňažných poukážkach. Ide o administratívnu záležitosť, ktorá je v rozpore s pravopisnými pravidlami a gramatickými zásadami platnými v slovenčine. Tento spôsob zápisu sto(eurových), tisícových či miliónových súm má byť údajne bezpečnostným opatrením, aby sa uvedená suma nedala dodatočne upraviť (prepísať). To však vecne neobstojí, lebo dostatočnou zábezpekou je písanie sumy s veľkým písmenom na začiatku číslovky (napr. Sto). Pri uvádzaní sumy 182 (eur) slovom treba písať číslovku ako jedno slovo, t. j. stoosemdesiatdva, resp. Stoosemdesiatdva.


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu jednosto