Otázka:

Píšem habilitačnú prácu a používam v nej termín stakeholder. Ako ho mám skloňovať?

Heslá:

stakeholder, zainteresovaný subjekt

Odpoveď:

 

Pri koncipovaní svojej habilitačnej práce ste sa museli stretnúť s termínom zainteresovaný subjekt, ktorý sa v slovenských odborných textoch z oblasti ekonómie dnes už bežne používa ako slovenský ekvivalent anglického výrazu stakeholder. V odbornej práci písanej v slovenskom jazyku Vám odporúčame uprednostňovať termín zainteresovaný subjekt.

            V prípade prevzatia anglického pomenovania subjektu (osoby, resp. právnickej osoby) stakeholder (výslovnosť [steikhoulder]) pôjde o životné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa zaraďuje do vzoru chlap, t. j. N stakeholder, G od stakeholdera, D odovzdať stakeholderovi, A vyzvať stakeholdera, L o stakeholderovi, I so stakeholderom; v množnom čísle N dvaja hlavní stakeholderi, G od stakeholderov, D odovzdať stakeholderom, A vyzvať stakeholderov, L o stakeholderoch, I so stakeholdermi.

V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že v medzinárodnej norme STN ISO 704 Terminologická práca sa konštatuje, že hoci výpožičky z iných jazykov sú akceptovanou formou tvorby termínov, uprednostňujú sa výrazy národného jazyka pred priamymi výpožičkami a že termín má vyhovovať morfologickým, morfologicko-syntaktickým a fonologickým formám príslušného jazyka.


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu stakeholder