Otázka:

Prečo sa používajú výrazy paralympiáda a paralympijský namiesto paraolympiáda a paraolympijský?

Heslá:

paraolympiáda, paralympiáda, paraolympijský, paralympijský

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska je správne utvorené pomenovanie paraolympiáda. Je to zložené slovo, ktorého prvá časť para- má význam „vedľa, (po)pri, spolu“. Slovo paraolympiáda má teda význam „športové hry uskutočňované popri olympiáde, resp. spolu s ňou“. Odvodené prídavné meno je paraolympijský a pomenovanie športovca, ktorý sa zúčastňuje na paraolympiáde,je paraolympionik. Takéto podoby sa používali pôvodne na Slovensku v súvislosti s olympiádou zdravotne postihnutých športovcov a takto sú zachytené aj v platných príručkách spisovnej slovenčiny – v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

            Podoby paralympiáda paralympionik sa začali používať po premenovaní národných paraolympijských výborov na paralympijské. Premenovanie malo mimojazykové dôvody, ktoré súviseli podľa našich informácií s požiadavkou Olympijského zväzuna výhradné právo používať slová olympiáda, olympijský iba v súvislosti s olympijskými hrami. V súčasnosti máme na Slovensku Slovenský paralympijský výbor a od jeho názvu sa odvíja aj pomenovanie paralympionik paralympiáda. Podobne to funguje aj v iných štátoch, hoci niektoré si zachovali názvy s o. Myslíme si, že takýto komerčný prístup k pomenovaniu olympiáda, ktorý viedol k „spotvoreniu“ pomenovania podujatia pre hendikepovaných športovcov, si naši paraolympionici nezaslúžia. So zreteľom na súčasný stav v jazykovej praxi však možno v ďalších slovníkových spracovaniach očakávať zachytenie oboch podôb – paraolympiáda paralympiáda – asi tak, ako je to v Slovníku cudzích slov (2005): „paraolympiáda, oficiálne paralympiáda – medzinárodná športová súťaž zdravotne postihnutých (hendikepovaných) športovcov, ktorá sa uskutočňuje paralelne s olympijskými hrami (spravidla v príslušnom meste alebo štáte)“.  Podobne je to aj pri prídavnom mene paraolympijský (oficiálne paralympijský) a pri názve osoby paraolympionik (oficiálne paralympionik).

           


Otázka z 19. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu paraolympiáda